Art imitates life. Quite often, it imitates life in Jackson.
Thank You